รับงาน Staff ทุกแบบนะครับ

ประวัติการทำงานครับ
... กิจกรรมเพื่อสังคม ขณะกำลังศึกษา ...
- รองประธานสภาเยาวชนเขตบางซื่อ ปี 2549
- ประธานสภาเยาวชนเขตบางซื่อ ปี 2552
- รักษาการรองประธานสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ปี 2552
- รองประธานสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ปี 2553

ประสบการณ์ การทำงาน
ปี 2558
- ผู้ช่วยPM โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม วันที่ 7-9 กันยายน 2558 โดย สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
- ผู้ช่วยPM งานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2558 โครงการ “พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง” วันที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม รามา การ์เด้น (บริษัท EGCO GROUP)
- PM พิธีมงคลสมรส ระหว่าง นางสาววีร์ธิมา วิศรุตรัตน และ นายเอกสิทธิ์ สุวรรณเพ็ญสิริ วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาปี 2557
- ผู้ช่วย PM โครงการชุมชนเข้มแข็งสร้างกรุงเทพฯ ยั่งยืน วันรวมพลังเยาวชนคนสร้างกรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่ ปีงบประมาณ 2557 (สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร)
- ผู้ช่วย PM โครงการชุมชนเข้มแข็งสร้างกรุงเทพฯ ยั่งยื่น กิจกรรมอบรม พัฒนาแกนนำเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่ ปีงบประมาณ 2557 (สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร)
- MC พิธีมอบเกียรติบัตร 30 ชุมชนเข้มแข็งสร้างกรุงเทพฯ ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2557 (สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหนคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย)
- ผู้ช่วย PM โครงการแผนชุมชนพึ่งตนเอง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2557

ปี 2556
- ผู้ช่วย PM โครงการชุมชนเข้มแข็งสร้างกรุงเทพฯ ยั่งยืน วันรวมพลังเยาวชนคนสร้างกรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่ ปีงบประมาณ 2556 (สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร)
- Staff โครงการชุมชนเข้มแข็งสร้างกรุงเทพฯ ยั่งยื่น กิจกรรมอบรม พัฒนาแกนนำเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่ ปีงบประมาณ 2556 (สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
- Staff โครงการแผนชุมชนพึ่งตนเอง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2556
- ผู้ช่วย PM งานแม่และเด็ก (โซนเดินแบบเด็ก)

ปี 2555
- MC ภาคสนาม และ Staff โครงการแผนชุมชนพึ่งตนเอง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2555

ทักษะและความสามารถพิเศษ
- มีความซื่อสัตย์
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีการเรียนรู้งานที่รวดเร็ว ขยัน และอดทน
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถใช้ MS Office ( Word , Excel , PowerPoint )
- ทักษะการป้องกันตัวด้วยอาวุธไทยโบราณ (กระบี่กระบอง)
- สามารถร้องเพลงได้


Province
100 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
1,000 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)