Freelance

ประสบการณ์ทำงาน
- บริหารโครงการวิจัย และโครงการเชิงวิชาการต่างๆ (สิ่งแวดล้อม/ ชุมชน/ พัฒนา ฯ)
- สนับสนุนงานวิชาการโครงการ CSR ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ของภาคเอกชน
- บริหารจัดการ ประสานงานข้อมูล ดูแลภาพรวมการงานสัมมนาวิชาการ
- งานเขียน (สิ่งแวดล้อม/ ชุมชน/ พัฒนา ฯ)
- สืบค้นข้อมูล/ รวบรวมข้อมูล
- คีย์ข้อมูล
- สำรวจ และประเมินพื้นที่ดำเนินโครงการในขั้นต้น
- อื่น ๆ


Province
สมุทรปราการ
Location


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
New update

MESSAGE BOX


(X)