รับพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุนการตัดสินใจ (ERP Business Intelligent)


ทีมงานของเรารับดูแลและพัฒนาระบบสำหรับการจัดการข้อมูลและสารสนเทศสำหรับองค์กร เพื่อพัฒนาสู่การใช้งานเพื่อการตัดสินใจ และสร้างมูลค่า ด้วยวิธีพัฒนาและวิจัย ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่
-วิเคราะห์ระบบข้อมูลและจัดการสารสนเทศขององค์กร
-พัฒนาระบบฐานข้อมูลในภาพรวมและภาพย่อยของององค์กร
-พัฒนาระบบการจัดการและนำเสนอข้อมูล
-พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
-พัฒนาระบบข้อมูลอัจฉริยะเพื่อหาปัญหาและข้อมูลเชิงลึก
-พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรของโรงงานและองค์กร
-รับปรึกษาการพัฒนาระบบข้อมูลและการจัดการสารสนเทศให้องค์กร
ด้วยทีมงานที่มีองค์ความรู้และมีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลและการจัดการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
มีเครื่องมือและเทคโนโลยีพร้อมในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ได้แก่
-Database Management System
-Business Intelligent System
-Machine Learning Engineering
-Blockchain Network
-IoT and Infrasturce
-Other
ระบบที่เคยพัฒนาและนำเสนอหน่วยงานองค์กร
- ระบบบริหารทัพยากรสำหรับโรงงาน ERP
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจอัจฉริยะ BI ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจอัจฉริยะ Data Visualization
- ระบบบริหารงานขายภายในประเทศและต่างประเทศ
-อื่นๆ
สนใจพัฒนาและปรึกษาได้


Province
Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
มีผู้ติดตาม 0 คน
กำลังติดตาม 0 คน
(X)