รับสมัคร Sales Executive ขายสายสัญญาณต่างๆ และ อุปกรณ์เสริมอื่นๆที่บริษัทฯนำเข้า


เนื่องด้วยทางบริษัทฯต้องการสรรหาบุคลากรในตำแหน่ง Sales Executive (Freelance) เพื่อการกระจายสินค้าที่บริษัท นำเข้า/จัดจำหน่าย อาทิ สายสัญญาณต่างๆ, กระเป๋าใส่อุปกรณ์ DJs ฯลฯ ไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งในลักษณะ B2B และ B2C ได้ครอบคลุมมากขึ้น

Sales Executive (Freelance) ที่ทางบริษัทฯต้องการ ต้องมีคุณสมบัติโดยสังเขปดังต่อไปนี้;
◙ มีความรู้/ความเข้าใจในเรื่องของสายสัญญาณต่างๆ
◙ มีความรู้/เข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายฯ
◙ มีภูมิลำเนาหรือพำนักอยู่ภาค/จังหวัดต่างๆที่มีศักยภาพ
◙ มีความรับผิดชอบ/วุฒิภาวะในระดับที่ผู้ประกอบสัมมาชีพพึงมี
◙ สามารถทำงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
◙ มีความเข้าใจ/แนวคิดในเรื่อง “การบริการลูกค้า” ในระดับมืออาชีพ
◙ สามารถปฏิบัติตามกฏ/ระเบียบของบริษัทฯหรือกฏหมายที่เกี่ยวข้องได้
◙ สามารถสื่อ/รับสารในแบบวิญญูชนพึงกระทำ (ใช้ภาษา/วรรณยุกต์ถูกต้อง, สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

ลักษณะการทำงาน/เงื่อนไขอื่นๆ;
◙ นำเสนอ/ขายสินค้าที่บริษัทฯนำเข้า/จัดจำหน่าย แก่ ลูกค้า, ผู้แทนจำหน่าย ฯลฯ (สามารถเข้าไปดูสินค้าฯได้ที่ : https://www.facebook.com/Brilliantaudiosolutionandsupply/shop/)
◙ สามารถเริ่มงานได้ทันทีหลังจากรับทราบ/ยอมรับเงือนไขต่างๆเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
◙ ไม่ต้อง/เข้าบริษัทฯเป็นบางโอกาส อาทิ; 1 ครั้ง/1 เดือน เป็นต้น
◙ เปิดรับภาค/จังหวัดละ 1-2 ตำแหน่ง
◙ ได้รับแค่ Commission เท่านั้น และจะได้รับหลังจากสรุปรายการรายเดือนภายใน 1 – 3 วันทำการ
◙ หากทำได้เกินกว่าเป้าที่กำหนด, จะมีโบนัสเพิ่มเติมตามสมควรให้ด้วย
◙ หากมีผลงานที่ดีและต่อเนื่องกันสักระยะ, ทางบริษัทฯอาจพิจารณาให้สวัสดิการ/เงินเดือนเฉกเช่นพนักงานประจำ และ/หรือ บรรจุเป็นพนักงานประจำ เช่นกัน

อัตราค่าตอบแทน :
1.) 5% ของราคาสินค้า หลังจากหักภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.) 10% ของราคาสินค้า หลังจากหักภาษีมูลค่าเพิ่ม หากยอดขายถึงเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละเดือน

วิธีการสมัคร;
ผู้ที่สนใจ สามารถส่ง CV มาที่ info@brilliantaudio.co.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-907-6079, 093-909-9140


Province
Website
Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
มีผู้ติดตาม 1 คน
กำลังติดตาม 0 คน
(X)