รับปรึกษางานวิจัยและประมวลผลSPSSระดับปริญญาโท แก่ผู้ศึกษาในคณะบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ทุกสถาบัน


นักป้อนข้อมูล
detail

เชี่ยวชาญด้านการประมวลผล SPSS ได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ ตีความหมายค่าสถิติได้อย่างชัดเจน สามารถให้คำปรึกษางานวิจัยตั้งแต่เริ่มจนสำเร็จในระดับปริญญาโท แก่ผู้ศึกษาในคณะบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ทุกสถาบัน แถมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Province
Chiang Mai
Location

Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
มีผู้ติดตาม 0 คน
กำลังติดตาม 0 คน
(X)