รับพิมพ์งาน Word, Excel ตามต้นฉบับ


รับจ้างทั่วไป
detail
detail

- รับพิมพ์ ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ
- รับพิมพ์งานจากเอกสารต่างๆ ทั้ง pdf หรือรูปภาพ
- รับพิมพ์สูตรคณิตศาสตร์ สมการ ผ่าน Microsoft Word
- รับประกันคุณภาพของงาน (แก้ไขให้ฟรี)
- รับประกันงานเสร็จตามกำหนด (ลูกค้ากำหนดวันที่รับงานเอง)
- รับส่งงานผ่านทางไลน์ และ อีเมล์เท่านั้น

ภาษาไทย ไม่เกิน 20 หน้าคิดหน้าละ 10 บาท (21หน้าขึ้นไปคิดหน้าละ 8 บาท)
ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 20 หน้า คิดหน้าละ 15 บาท (21 หน้าขึ้นไป คิดหน้าละ 12 บาท)
(ผสม ไทย+อังกฤษ คิดตามเรทภาษาอังกฤษ


Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
New update

MESSAGE BOX


(X)