วิทยากรเชี่ยวชาญด้านฝึกอบรม


ฟรีแลนซ์อื่นๆ
detail
detail
detail
detail
detail

•วิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านพัฒนาศักยภาพบุคคลากรภายในองค์ ด้านต่างสำหรับ เจ้าหน้าที่/พนักงาน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
•วิทยากรบรรยายจัดกระบวนการ หัวข้อด้านสังคม สำหรับ เด็กเยาวชน ครอบครัว ชุมชน ผู้สูงอายุ
•วิทยากรออกแบบหลักสูตร กิจกรรมในรูปแบบ อบรม สัมนา ประชุมเชิงปฎิบัติการ TOT Walk Rally ค่ายกิจกรรม
ค่าใช้จ่าย 1,200 บาท/ชม

เชียงราย
Province
Thailand
Location
1 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
7 บาท
ราคาต่อวัน

Leave a Comment
About ME
Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
Follower (0)
Following (0)
(X)