รับด่วน!! ผู้ควบคุมงานModelนิทรรศการ (สัญญาจ้างดำเนินโครงการระยะเวลา 2 ปี)

คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี ด้านศิลปกรรม ปฏิมากรรมสากล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- อายุ 30-35 ปี มีประสบการณ์ในการทำงานโครงการมาไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
- สามารถออกแบบ และควบคุมการผลิตชิ้นงานศิลปกรรมที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ได้
- สามารถไปตรวจงานนอกสถานที่ได้ (ไซต์งานปทุมธานีคลอง 5) และสามารถทำรายงานประเมินผลงานที่ไปตรวจได้ดี
- มีความรู้ และทักษะในการแก้ไขปัญหาในเชิงการจัดการ
- มีความเป็นนักประสานงานและ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบความถูกต้องของโมเดลชุดจัดแสดงให้เป็นไปตามแบบกำหนด
- เช็คสถานที่จัดแสดงและตำแหน่งติดตั้งชิ้นงานโมเดล
- เช็คจำนวนสั่งซื้อภายในและภายนอกประเทศและชิ้นงานจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนงาน
- เช็คงานติดตั้งชิ้นงานให้สมบูรณ์เรียบร้อย
- ทำรายงานความคืบหน้าให้ผู้จัดการโครงการทราบเพื่อกำหนดเวลาการปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงาน
- สามารถติดต่อประสานงานทางด้านเทคนิคการสร้างชิ้นงานได้ดีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


กรุงเทพมหานคร
Province
ซอยลาซาล56 /ไซต์งานปทุมคลอง5
Location
Website
2016-10-01
Start Date
30,000 บาท/เดือน บาท
ราคาอื่นๆ


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)