รับพิมพ์งานทุกประเภท

รับพิมพ์งาน MS Office ทุกประเภท
- พิมพ์เอกสาร
- พิมพ์รายงาน
- บทความ
- ข้อสอบต่างๆ
- เอกสารประกอบการเรียนการสอน
- รายงานต่าง ๆ ฯลฯ
ราคา
- เริ่มต้นที่หน้าละ 15 บาท 50 หน้าขึ้นไป หน้าละ 10 บาท
- หน้าที่มีการแทรกสูตร คำนวณ หน้าละ 20 บาท
• ภาษาไทย ขนาดตัวอักษร Cordia New 16 pt
• ภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร Time New Roman 16 pt


กรุงเทพมหานคร
Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)