รับพิมพ์เอกสารลง MS Word / รับคีย์ข้อมูลแบบสอบถามลง SPSS

รับพิมพ์เอกสาร ลงใน MS Word
ขนาดหน้า A4 / Margins = Normal / ขนาดฟอนต์ Angsana New 16
- ภาษาไทย/อังกฤษ หน้าละ 7 บาท (งานเร่งด่วน หน้าละ 10 บาท)
- มีตาราง/สัญลักษณ์/สูตรคณิตศาสตร์ หน้าละ 10 บาท (งานเร่งด่วน หน้าละ 15 บาท)

รับคีย์ข้อมูลแบบสอบถามลง SPSS
- แบบสอบถามไม่เกิน 3 หน้า ราคา 3 บาท/ชุด
- แบบสอบถามตั้งแต่ 4 หน้าขึ้นไป คิดราคาตามจำนวนหน้าแบบสอบถาม/ชุด เช่นแบบสอบถาม มี 5 หน้า ราคา 5 บาท/ชุด


กรุงเทพมหานคร
Province
กรุงเทพมหานคร
Location


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)