รับพิมพ์เอกสาร รายงาน บทความ และจัดรูปเล่ม


สื่อสิ่งพิมพ์
detail
detail
detail

รับพิมพ์งานเอกสาร รายงาน บทความ และงานทั่วไป ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

โปรแกรม Microsoft word
- ระบุฟอนต์ ขนาด และสีของอักษรที่ต้องการ
- กำหนดระยะขอบหน้ากระดาษ (ถ้ามี)
- กำหนดลักษณะหมายเลขหน้า (ถ้ามี)
- กำหนดระยะหัว/ท้ายกระดาษ (ถ้ามี)

กรณีไม่กำหนดรายละเอียดของเอกสาร จะตั้งค่าเริ่มต้นไว้ดังนี้...
- ฟอนต์ TH Saraban New ขนาด 16
- ระยะขอบหน้ากระดาษ ซ้าย 3 ขวา,บน,ล่าง 2 (เซนติเมตร)
- ระยะหัว/ท้ายกระดาษ 1.5 เซนติเมตร

**ความเร็วในการพิมพ์ (คำต่อนาที)**
- ภาษาไทย 50
- ภาษาอังกฤษ 48

**การส่งงาน**
- ส่งงานเป็นไฟล์ .doc, .docx และ .pdf (สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองแบบได้)
- ส่งผ่านทางอีเมล์หรือช่องทางอื่นตามที่สะดวกได้ค่ะ (เช่น Mega, Gdrive, Mediafire)


Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)