รับทำวิจัย SPSS แบบสอบถามด่วน


นักเขียน
detail
detail
detail

**ขอบเขตงาน**
>> รับเขียนที่มาและความสำคัญของปัญหา
>> รับเขียนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
>> รับเขียนระเบียบวิธีวิจัย
>> รับเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล
>> รับเขียนสรุปและอภิปรายผล
>> รับเขียนบทความวิจัยลงในวารสาร
>> รับเขียนบทคัดย่อ สารบัญ กิตติกรรมประกาศ บรรณานุกรม
>> รับออกแบบสอบถาม
>> รับวิเคราะห์ SPSS : T-test F-test Chi-square Pearson
>> รับทำพาวเวอร์พ้อยต์พรีเซนต์งานวิจัย
>> รับบรีฟงานวิจัยตัวต่อตัว (นอกสถานที่ ออนไลน์ โทรศัพท์)

**หมายเหตุ**
1. แก้ไขฟรี 2 ครั้ง เกินกว่านี้คิดค่าแก้ไขงานเพิ่มครั้งละ 500 บาท
2. ยกเลิกงานคิดค่าจ้างครึ่งหนึ่ง (50%) ของที่ทำสัญญาว่าจ้าง

**ติดต่อ**
Line id : pomxpert
email: allaboutsmt@gmail.com


Province
กรุงเทพมหานคร
Location
Website


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)