Translator ( Eng to Th, Th to Eng )

รับแปลงานทั้งจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน


Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOXlekjung

สวัสดีค่ะ ฝึกแปลบทความไว้ ต้องการให้ตรวจแก้ คิดราคายังไงเป็นบทความสั้นประมาณบทละ 3 หน้า มีไม่กี่บทความ รับงานไหม

2017-06-09 19:26:13
(X)