stock management system


โปรแกรมเมอร์/IT
detail
detail
detail
detail
detail

ระบบบริหารและจัดการสต๊อกสินค้าของท่านได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นระบบ
สามารถเข้าถึงได้ทั้ง ออนไลน์และออฟไลน์
ท่านสามารถเข้าไปชมใน http://www.nabebox.com/app/welcome

ความสามารถของระบบ

- สร้างสินค้า product
- เปิดใบสั่งซื้อสินค้า purchase order
- เปิดใบรับสินค้า receipt order
- เปิดใบจ่ายสินค้า orders
- วางสินค้าในสต๊อก putaway
- หยิบสินค้าออกจากสต๊อก picked
- ย้ายสินค้าภายในสต๊อก
- เพิ่มข้อมูลของ supplier/customer/store
- เพิ่มข้อมูลการจัดเก็บ warehouse/zone/location
- ออก report ในรายการต่างๆ
- และอื่นๆ

ทั้งนี้ยังสามารถ custom ตามระบบธุรกิจของลูกค้าอีกด้วย
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ครับ
Line ID : burapha54230070


Province
ประเทศไทย
Location
Website


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
New update

MESSAGE BOXaotoup

ย้ายสินค้าภายในสต๊อก

2017-07-03 02:34:44

aotoup

putaway

2017-07-03 02:34:27

aotoup

orders

2017-07-03 02:34:08

aotoup

orders

2017-07-03 02:33:59

aotoup

receipt order

2017-07-03 02:33:50

aotoup

purchase order

2017-07-03 02:33:29

aotoup

product

2017-07-03 02:32:55
(X)